MSD i Sverige

MSD vill sätta patienten i fokus och samarbeta med den mest kvalificerade forskningen och sjukvården. Vår uppfattning är att vi har ett gemensamt uppdarg: patientens hälsa och innovation. Vi finns i Stockholm Life i Hagastaden.

I Sverige marknadsför MSD läkemedel och medicinska tjänster och genomför kliniska prövningar, bland annat inom områdena hjärt-kärlsjukdomar, diabetes, fertilitet och antikonception, smärta, astma och allergi, reumatism och inflammatoriska tarmsjukdomar, cancer, hiv/aids och svampinfektioner.

Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB bildades år 1974, då MSD övertog agenturföretaget Erik Lindblom och Co., som dittills hade representerat MSD på den svenska marknaden. Läs mer om vår historia här.

MSD i Sverige har cirka 140 medarbetare och kontoret ligger i Hagastaden i Stockholm. Ulf Janzon är tf vd för MSD.

Våra avdelningar

Våra regionala avdelningar omfattar samma geografiska områden som sjukvårdsregionerna. Vi ansvarar för dialogen med sjukvårdshuvudmännen med ambitionen att ta fram överenskommelser som innebär att våra läkemedel används på rätt sätt av rätt patienter.

Affärsutveckling och hälsoekonomi
Vi arbetar med att dokumentera våra produkters värde vilket är en viktig utgångspunkt i dialogen med sjukvården och samtidigt en central del i våra ansökningar till TLV om att få ingå i läkemedelsförmånen. Vi ansvarar också för upphandlingar, för att utvärdera komplement till våra läkemedel och för olika regionala kvalitetssäkringsprojekt för att mäta och visa våra läkemedels värde ur flera perspektiv.

Kommunikation och policy
Denna avdelning ansvarar för kontakterna gentemot riksdag och departement, media, myndigheter och olika intresseorganisationer. Vi utvecklar och utvärderar nya och etablerade kommunikationskanaler med våra kunder.

Logistik, ekonomi och IT
Vi tar vårt ansvar för att hålla en god leveransförmåga på stort allvar med hjälp av vår logistikfunktion. Vår verksamhet och våra relationer stöds internt av olika funktioner inom ekonomi och IT.

Medicinska avdelningar


Regulatory Affairs:
I denna grupp hanteras allt som rör registrering, godkännande och uppdateringar av våra produkter i nära samverkan med Läkemedelsverket.


Medical Affairs:
Vi besvarar medicinska frågor om företagets läkemedel och kvalitetssäkrar all extern information om MSDs läkemedel. Vetenskapliga utbildningar, hantering av biverknings- och säkerhetsuppföljning av våra läkemedel arbetar vi givetvis också med.


Klinisk forskning:
Vi genomför i första hand studier på nya substanser men arbetar även med studier på läkemedel som redan finns på marknaden, bland annat mot diabetes, astma, Alzheimer, cancer, hjärtkärlsjukdomar, smärta och sömnstörningar.